Zapisy

  Adapt Camp Trylogia 12-13.06

  Dane uczestnika


  Imię i nazwisko:*
  Data urodzenia uczestnika:*
  Płeć:*
  PESEL:*
  Czy dziecko brało udział w poprzednich edycjach?*
  Z jakiego źródła dowiedzieli się Państwo o obozach?*
  Czy dziecko posiada ubezpieczenie zdrowotne z NFZ?*
  Czy adres zamieszkania jest taki sam jak rodzica/opiekuna?*
  Dziecko uprawiało sport w klubie?
  Dyscyplina:
  Wybierz Projekt:*
  Pozycja na boisku:
  Uwagi (np. sugestie rozmieszczenie w pokojach)
  Wybierz rozmiar koszulki:*
  Czy posiadasz VOUCHER promocyjny ?
  Wpisz numer posiadanego VOUCHERA:
  Czy jedzie z Tobą rodzeństwo ?
  Podaje imię i nazwisko zapisanego rodzeństwa:

  Dane opiekuna

  Imię i nazwisko opiekuna:*
  Czy posiada Pan/Pani status prawny opiekuna uczestnika obozu?*

  Adres zamieszkania opiekuna

  Ulica:*
  Kod pocztowy i miejscowość:*
  E-mail:*
  Telefon:*

  Warunki rezerwacji

  1. . Warunkiem rezerwacji miejsca jest wpłacenie kwoty zaliczki w wysokości 200 zł w okresie do 5.04.2021.

  2. Pozostała kwotę należy uiścić najpóźniej 8.01.2020r. Osoby zgłaszające uczestnictwo po tym terminie zobowiązane są do wpłacenia całej kwoty.

  3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi, a Organizator będzie pobierać opłaty następującej wysokości:
         a. rezygnacja w terminie od 14 do 8 dni przed rozpoczęciem obozu - 50 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki)
         b. rezygnacja w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu - 100 % opłaty (z uwzględnieniem kwoty zaliczki).

  4.  Specjalna oferta cenowa dla zawodników K.S. AMP GOOL dotyczy rodziców/opiekunów, którzy posiadają podpisaną umowę z Akademią oraz nie zalegają ze składkami.

  5.  Zamiast zgłoszonego uczestnika w K.S. AMP GOOL może wziąć udział inna osoba, o czym należy poinformować Organizatora pisemnie na 7 dni przed planowanym terminem wyjazdu (rozliczenie następuje między Rodzicami – Organizator nie ingeruje w kwestię finansową- opłatę za obóz).

  6. W przypadku odwołania obozu K.S. AMP GOOL - informacja o tym fakcie zostanie przesłana zgłoszonym uczestnikom pocztą lub na wskazany adres e-mail, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na podane konto w ciągu 14 dni roboczych od pojawienia się informacji o odwołaniu.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie obozów K.S. AMP GOOL.

  8. Regulamin obozów K.S. AMP GOOL

  9. Realizacja poszczególnych świadczeń odbywa się dopiero po zebraniu wymaganej minimalnej liczby uczestników oraz uiszczenia przez nich całkowitej opłaty.

  UWAGA! W wypadku, gdy nie otrzymają Państwo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia bezpośrednio na wskazany adres e-mail prosimy o kontakt.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora K.S. AMP GOOL w celach: *

  komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, telefonów, SMS, MMS, przesyłek pocztowych, przesyłania drogą elektroniczną na wskazany w profilu adres e-mail Newslettera oraz innych publikacji, informacji i ofert handlowych zawierających reklamy. 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wrażliwych dotyczących zdrowia, w celu realizacji uczestnictwa w wypoczynku oraz na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) – „RODO” (Dz. U. UE. L. 2016.119.1))

  Zapoznałem się i akceptuję Warunki Rezerwacji oraz Regulamin obozów AMP:*
  Data i podpis Rodziców /Opiekunów prawnych:*

  © 2017 WyjazdySportowe.PL. All Rights Reserved.  Wykonanie strony ARWAY.waw.pl